Zajedno ka održivom razvoju

Predlog projekta „Zajedno ka održivom razvoju“ zajednicka je inicijativa šest organizacija i pet zainteresovanih strana, koji se svojim aktivnostima bave pitanjima energetske efikasnosti i zaštite vodnih resusra. Sinergija partnera i zainteresovanih strana, kroz sprovodenje velike lepeze razlicitih aktivnosti dovešce do stvaranja dugorocnog i tematski orjantisanog partnerstva, jacanje uloge organizacija civilnog društva - OCD i podizanja nivao svesti o energetskoj efikasnosti i zaštiti vodnih resursa.

Svrha projekta je postizanje održivog urbanog razvoja i stvaranja boljih uslova života u Srbiji, kroz jacanje uloge OCD i unapredenje njihovog uticaja pri donošenju odluka bitnih za racionalnu upotrebu energenata i zaštitu vodnih resursa. Projekat teritorijalno pokriva AP Vojvodinu i centralnu Srbiju sa naglaskom na gradove Novi Sad i Kragujevac.

Kroz lobranje, skupove, edukativnu aktivnosti i medijksu kampanju projekat ce doprineti ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Nosilac projekta su "Inženjeri zaštite životne sredine" koji ce u saradnji sa 5 partnerskih organizacija i uz podršku šest zainteresovanih strana realizovati projekat.

Partneri na projektu su:
- OKC KG youth sector - Kragujevac
- Eko life - Kragujevac
- Zajednica organizacija studenata ekologije i zaštite   životne sredine - ZOSEKIZA - Novi Sad
- Razvojni fond za mlade - Novi Sad
- Fond za lokalni razvoj i demokratiju - Novi Sad

Projekat su podržale zainteresovane strane:
- Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije - Grupa za održivi razvoj
- Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
- Južnobacki upravni okrug
- Studentski kulturni centar Novi Sad
- JVP "Vode Vojvodine"
- Radio Televizija Vojvodine

Projekat ce se finansirati preko programa SECTOR 2, koji sprovodi Regionali centar za životnu sredinu, zahvaljujuci finansijskoj podršci Švetske agencije za medunarodni razvoj i saradnju - SIDA.

Aktivnosti na projektu podeljene su u pet celina u kojima ce se organizovati nekoliko razlicitih aktivnosti sa istim cljiljem.

 
Aktivnost 1 - Lobiranje drugih subjektata u društvu i  koordinacija medu ucesnicima na projektu

Grupa aktivnosti koje su podvedene pod jedinstveni naziv „Lobiranje drugih subjekata u društvu i koordinacija medu ucesnicima na projektu“ obuhvataju:

Aktivnosti 1.1. - Održavanje sastanaka sa drugim subjektima u društvu u Vojvodini, Kragujevcu i Beogradu tokom kojih ce se definisati i uskladivati medusobni interesi za postizanje energetske efikasnosti i/ili zaštite vodnih resursa. Tokom ovih sastanaka obezbecivace se i podrška trenutnim i buducim aktivnostima na medusobnom tematskom povezivanju i umrežavanju društvenih subjekata i dogovarati tehnike i pravila komunikacije i razmene informacija o energetskoj efikansosti i/ili zaštiti vodnih resursa.    

Aktivnost 1.2. - Koordinacija medu ucesnicima na projektu – koordinisanje i zajednicko usaglašavanje aktivnosti medu partnerima na projektu i zainteresovanim stranama vršice se tokom celokupnog projekta i putem direktnih sastanaka, telefonskih razgovora i interneta. Uskladivanje aktivnosti i konstantna komunikacija omogucice medusobnu podršku medu partnerima i zainteresovanim stranama, kao i stvaranje sinergijskog efekta sprovedenih aktivnosti. Koordinator projekta ce tokom trajanja implementacije aktivnosti obilaziti projektne partnere i zainteresovane strane, pružati im podršku u realizaciji aktivnosti i ispunjavanju administrativno tehnickih uslova koje je REC i program SECTOR 2 postavio, a takode ce i raditi na razvoju kapaciteta partnerskih organizacija.


Aktivnost 2 - skup o energetskoj efikasnosti „Sunce – energija održivog razvoja“

Jednodnevni skup o energetskoj efikasnosti planiran je i kao konsultativni sastanak medu širim zainteresovanim stranama koje se bave ovom temom. Sam skup bi organizovali partneri na projektu uz podršku zainteresovanih strana, ali uz obavezno ukljucivanje lokalne samouprave, medija, obrazovnih institucijama, predstavnika privrede i OCD koje nisu direktni partneri na projektu. Skup bi se održao u prvoj polovini 2010 godine u Kragujevcu. Sa „Regionalnim centrom za energetsku efikasnosti“ u Kragujevcu i clanovima lokalne samouprave grada Kragujevca, vec je uspostavljena komunikacija i saradnja, tako da ocekujemo i podršku od njihove strane tokom sprovodenja ove aktivnosti. Sobzirom da grad Kragujevac ima i potpisan protokol o saradnji sa „Agencijom za energetsku efikasnost“, ocekujemo i njihovo ucešce i saradnju u organizaciji i sprovodenju ovog skupa. Skup ce imati dva dela. Prvi, plenarni, na kome ce eminentni i priznati eksperti iz oblasti energetske efikasnosti dati uvodna predavanja, a nakon toga ce se rad nastaviti u diskusionim grupama u kojima ce se od ucesnika tražiti da daju svoje sugetije i predloge za postizanje eneretske efikasnosti u praksi. Skup ce propratiti i sajam organizacija, institucija i preduzeca koja svojim aktivnostima doprinose energetskoj efikasnosti. Tokom skupa bice i promovisan prirucnik: „Sunce – energija održivog razvoja“, a skup ce pored svih patrtnera i zainteresovanih strana narocito direktno podržati i Kancelarija potpredsednika Vlade za evropske integracije – radna grupa za održivi razvoj.  Sam skup bice medijski propracen i bice polazna osnova za uspostavljanje cvršce saradnje sa medijima i njihovo aktivnije ukljucivanje u medijsku kampanju u sklopu projekta.


Aktivnost 3 - skup o zaštiti vodenih resursa „Voda – izvor održivog razvoja“


Jednodnevni skup o zaštit vodenih resursa je i kao konsultativni sastanak medu širim zainteresovanim stranama koje se bave ovom temom. Sam skup bi organizovali partneri na projektu uz podršku zainteresovanih strana, ali uz obavezno ukljucivanje lokalne samouprave, medija, obrazovnih institucijama, predstavnika privrede i OCD koje nisu direktni partneri na projektu. Skup bi se održao u drugoj polovini 2010. godine u Vojvodini. Skup ce imati dva dela. Prvi, plenarni, na kome ce eminentni i priznati eksperti iz oblasti zaštite vodenih resursa dati uvodna predavanja, a nakon toga ce se rad nastaviti u diskusionim grupama u kojima ce se od ucesnika tražiti da daju svoje sugetije i predloge za postizanje bolje zaštite vodenih resursa i rešavanja problema koji se javljaju u praksi. Skup ce propratiti i sajam organizacija, institucija i preduzeca koja svojim aktivnostima doprinose zaštiti vodnih resursa. Tokom skupa bice i promovisan prirucnik: „Voda – izvor održivog razvoja“, a skup ce pored svih patrtnera i zainteresovanih strana narocito direktno podržati i Kancelarija potpredsednika Vlade za evropske integracije – radna grupa za održivi razvoj i JVP „Vode Vojvodine“. Sam skup bice medijski propracen i biti polazna osnova za uspostavljanje cvršce saradnje sa medijima i njihovo aktivnije ukljucivanje u medijsku kampanju u sklopu projekta.

 
Aktivnost 4 - Edukativne aktivnosti i programi

Edukativne aktivnosti i programi sprovodice svi partneri na projektu, koordinisano i uz medusobnu podršku sa ciljem postizanja sinergijskog efekta i direktnog ukljucivanja što veceg broja predstavnika ciljnih grupa.

Edukativne aktivnosti i programi obuhvatice ciljne grupe sa teritorije AP Vojvodine i sa teritorije centralne Srbije. Ciljne grupe ka kojima ce biti usmerene edukativne aktivnosti i programi su pre svega mladi (osnovci, srednjoškolci i studenti), predstavnici OCD, predstavnici lokalnih samouprava i javnih predužeca i institucija.

Edukativna aktivnost 4.1 - Likovni konkurs „Voda – izvor održivog razvoja“ usmeren je ka osnovcima i srednjoškolcima u AP Vojvodini i centralnoj Srbiji koji ce tokom pripreme i izrade likovnih radovima biti informisani o neophodnosti zaštite i unapredenja vodenih resursa. Likovni konkurs trajace od 22.4. do 05.06.2010. a izložba najuspešnijih likovnih radova bice organizovana u Holu Vlade AP Vojvodine.     

Edukativna aktivnsot 4.2 - Foto konkurs za studente „Sunce – energija održivog razvoja“ usperen je na celokupnu studentsku populaciju u Srbiji, zahvaljujuci mreži studentskih organizacija okupljenih u Zosekizu – zajednicu organizacija studenata ekologije i zaštite životne sredine. Informisanje o konkursu i motivisanje studenata da u njemu ucestvuju organizovace se na svim Univerzitetima u Srbiji. Konkurs ce trajati od 22.04. do 05.06.2010. godine, a nakon pristizanja i odabira najuspešnijih, izložba nagradenih ce biti organizovana u univerzitetskim centirma u Srbiji : Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu.  

Edukativne aktivnosti 4.3 - Obeležavanje Dana Planete 22.04., Dana zaštite životne sredine 05.06. i Dana borbe protiv klimatskih promena 22.10. – Simultano ce se organizovati razlicite edukativno promotivne aktivnosti (ulicni performansi, podela promo materijala, javni casovi i tribine) u Kragujevcu i Novom Sadu tokom ovih dana, a sa ciljem edukacije mladih i šireg gradanstva o znacaju tema kojima su ovi dani posveceni. Tokom sprovodenja edukativno promotivnih aktivnosti poseban ce se akcenat dati na ukljucivanje predstavnika lokalnih samouoprava i njihovo volontersko angažovanje u cilju edukacije mladih i gradanstva.

Edukativne aktivnosti 4.4 - Radionice za studente i profesore tokom Zaštitijade 2010. – Zaštitijada predstavlja tradicionalno mesto okupljanja studenata ekologije i zaštite životne sredine na kojem se oni takmice u znanju i sportu, a u isto vreme druže i dobijaju korisne informacije. Održavanje radionice tokom zvanicnog programa Zaštitijade 2010.  otvorice mogucnost pridobijanja novih volontera i aktivista u OCD koji ce dati svoj doprinos za ostvarivanje energetske efikasnosti i zaštite vodenih resursa. Istovremeno ce im se predociti znacaj OCD i prikazati prednosti drušvenog angažovanja, a predstavice im se i celokupan projekat.

Edukativne aktivnosti 4.5 - Edukacije tokom plovidbe „BROD TEATRA“ – Plovnim putevima Vojvodine 2010.
Rekonstrukcija Brod Teatra se privodi kraju i njegova premijera i plovidba se ocekuje u drugoj polovini 2010. godine tradicionalnom rutom plovnim putevima Vojvodine pri cemi ce gostovati u 10 do 15 gradova i naselja u Vojvodini. U skladu sa dosadašnjom praksom u toku plovidbe na brodu ce biti postavljena mobilna laboratorija „IZZS“ koja ce uzorkovati i analizirati vodu kojom se bude plovilo i davati informacije lokalnom stanovništvu o njenom kvalitetu. Pored informacija o kvalitetu vode u kojima plovi „Brod Teatar“ pre pocetka predstave posetiocima ce biti predstavljeni edukativni paneli i dostupni volonteri koji ce im davati informacije o neophodnosti zaštite vodotokova i vodenih ekosistema, kao i uticaja pojedinih zagadujucih materija na floru i faunu reka. Ovom aktivnosti postici ce se disperzija direktnog rada sa širim stanovništvom i ocekuje se ucešce više od 1000 predstavnika ciljnih grupa u ovoj aktivnosti.

Edukativna aktivnost 4.6 - Radionice za predstavnike lokalnih samouprava, javnih preduzeca i institucija i OCD
Kako bi se predstanicima lokalnih samouprava, javnih preduzeca i institucija i OCD predstavili novi zakoni i podzakonski akti koji doprinose postizanju urbanog održivog razvoja sa naglaskom na postizanje energetske efikasnosti i zaštite vodenih resursa, održace se dve radionice na kojima ce se ucesnicima predstaviti i prirucnici „Voda – izvor održivog razvoja“ i „Sunce – energija održivog razvoja“. Jedna radionica ce se održati u Vojvodini, a druga u centralnoj Srbiji.


Aktivnost 5 - medijska kampanja o energetskoj efikasnosti i zaštiti vodenih resursa

 

Medijska kampanja od velikog je znacaja za informisanje šire javnosti. Pozitivna iskustva u saradnji sa medijima koje partneri na projektu imaju i direkna zainteresovanost RTV da ucestvuje na projektu odlican su preduslov uspešnom informisanju javnosti o energetskoj efikansosti i zaštiti vodenih resursa. U sklopu medijske kampanje medijima ce biti ponuden dobro osmišljen i besplatan medijski materijal u vidu 5 produkcijskih TV emisija (dve na temu energetske efikasnsoti, dve na temu zaštite vodenih resursa i jedna na uopštenu temu održivog razvoja). Takode ce medijima biti dostupne informacije o aktvinsotima na projektu, PR projekta i koordinator projekta i predstavnici partnerskih organizacija i zainteresovanih strana. Bice izradeni i vizuelni indentitet kampanje u vidu: promo pultova, roll up banera, majci, blokcica, olovaka, bedževa, lifleti – dve vrste carapa.
Tokom medijske kampanje, ali i nakon nje, kao resur bice stavljen na raspolaganje i web sajt „IZZS“ na kojem ce se redovno moci naci aktuelne informacije iz energetske efikasnosti i zaštite vodenih resursa.

« nazad na projekte